Artikeln har lagts till.

Master Startgas

Artikel nr.: 225012001001

Master Startgas
58,00 kr

inkl. moms Frakt tillkommer.

Leveranstid ca 1-3 arbetsdagar.

Leveranstid ca 1-3 arbetsdagar.

Beskrivning
För både bensin och dieselmotorer. Innehåll 400 ml.mer
Produktinformation "Master Startgas"
För både bensin och dieselmotorer. Innehåll 400 ml.

Signalord: Fara. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  • p_ghs02_flamme
  • p_ghs07_exclam
Senast betraktad