Instagram TOS

Instagram TOS

Användarvillkor Instagram samtycke

#skogma #yesskogma @skogma

Skogma gillar att se produkter i verkligheten på sociala medier och vi kan begära att få dela bilder som du har lagt upp på Instagram i våra kanaler. Sådana kanaler är främst Skogmas webbplats (skogma.se) men kan också innehålla andra kanaler, till exempel Skogmas nyhetsbrev, kataloger, sociala medier etc.

Genom att svara #yesskogma på en bild efter Skogmas begäran på Instagram, nedan kallad "bild (er)", godkänner du följande:

Du tillhandahåller Skogsmateriel-Nordforest AB, ett svenskt företag under registreringsnummer 556579-1349 och företagen i Grube Gruppen (nedan "Skogma"), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomfattande licens att använda, på något sätt som ska fastställas efter Skogmas eget gottfinnande och utan någon skyldigheter gentemot dig, att använda dina bilder i deras marknadsföring och/eller reklam, inklusive bland annat rätten att reproducera, distribuera, ändra och redigera dina bilder. Vidare ger du Skogma ditt samtycke till att använda bilder där du kan identifieras i marknadsförings- och/eller reklamsyfte, enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) .

Du intygar och garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet du har skickat in och att du har tillstånd från alla personer som förekommer på bilderna. Dessutom intygar du att du är en individ (dvs. inte ett företag), du är minst 18 år gammal eller har föräldrars samtycke, och att Skogmas användning av dina bilder inte kommer att bryta mot någon tredje parts rättigheter eller någon lag.

Härmed befriar du Skogma från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och frigör och samtycker till att hålla Skogma och alla personer som agerar för Skogma från alla krav (inklusive krav från tredje part), ansvar, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt beskrivningen ovan.

Svensk lag reglerar dessa villkor, där behöriga domstolar i Stockholm ska ha exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår därav.

Du kan alltid kontakta oss med frågor om våra tjänster eller angående dataskydd; info@skogma.se

Om du vill återkalla ditt samtycke för att dela dina bilder med Skogma måste du kontakta oss genom att klicka på "i" -ikonen i det nedre vänstra hörnet i din delade bild som publiceras på vår webbplats. Ikonen länkar dig till ett formulär där du kan skicka in din begäran om att återkalla ditt samtycke.

 

English

Instagram TOS

 

#skogma #yesskogma @skogma

Skogma like to see products in real life on social media and we may request to share pictures posted by you on Instagram in our channels. Such channels are mainly Skogmas website (skogma.se) but could also include other channels, for example Skogmas newsletter, catalogues, social media etc.

By responding #yesskogma on a picture after Skogmas request on Instagram, hereafter referred to as "picture(s)", you agree to the following:

You provide Skogsmateriel-Nordforest AB
, a Swedish company under registration number 556579-1349 (hereinafter "Skogma"), a non-exclusive, royalty-free, worldwide license to use, in any manner to be determined in Skogma's sole discretion and without any obligations to you, to use your pictures in their marketing and / or advertising, including inter alia the right to reproduce, distribute, alter and edit your photos. Furthermore, you give Skogma your consent to use photos where you can be identified for marketing and / or advertising purposes, according to the Swedish Act on Names and Pictures in Advertising (Sw: Lag om namn och bild i reklam (1978:800)).

You represent and warrant that you own or control the rights to the material you have submitted and that you have permission from any person(s) appearing in the photos. Moreover, you certify that you are an individual (i.e., not a corporation), you are at least 18 years old or have parental consent, and that Skogmas use of your pictures will not violate any rights of a third party or any law.

Hereby, you release Skogma from all obligations to pay you for the use of your pictures and freeing and agreeing to keep Skogma and all persons acting for Skogma from all claims (including claims from third party), liabilities, irrespective of nature, in connection with the use of the pictures as described above.

Swedish law governs these terms and conditions, where competent courts in Stockholm shall have exclusive jurisdiction of any dispute arising out of them.

You may always reach out to us with questions about our services or regarding data protection; info@skogma.se

If you want to withdraw consent to share your pictures with Skogma, you have to contact us by clicking on the "i"-icon in the lower left corner in your shared image published on our website. The icon will link you to a form where you can submit your request to withdraw your consent.

Senast betraktad